Blodförbud vid förlossningar

 

Kvinnorna i sekter möter speciella svårigheter därför att sekten har sina egna regler som ofta förtrycker kvinnor och i nästan lika hög grad män. Jehovas vittnen leds av ett dussintal gubbar i New York trots att majoriteten 'vittnen' är just kvinnor.

Kvinnorna är särskilt utsatta i samband med att de ska vägra blodtransfusioner i samband med förlossningar. En stor blödning och modern kan dö.

 

Blodvägran

 

Ledningen förbjuder blodtransfusioner men accepterar enskilda blodsbeståndsdelar som inte är unika för blod. Principen är att blodets huvudkomponenter, d v s röda och vita blodkroppar, blodplättar och blodplasma är förbjudna men att var och en får bestämma om han eller hon kan ta emot blodfraktioner som utvunnits ur dessa huvudkomponenter. Saltlösningar är till exempel godkänt. Frågan blir då om röda blodkroppar och isolerat hemoglobin kan godkännas. Här fattar individerna beslut om vilka blodfraktion samvetet tillåter. Man fyller före eventuella krissituationer i ett kort om att man vägrar blod och om man godtar vissa fraktioner och i så fall vilka. Enskilda vittnen kommer fram till att vägra specifika blodfraktioner och sätter därmed sitt liv på spel. Jehovas vittnen vägrar också att blodet lagras skiljt från blodomloppet för att sedan återföras. Vissa 'vittnen' godtar att blodet i ett sår sugs upp, leds i en slang genom en maskin för behandling och återförs till kroppen i ett slutet system. [1]

 

Den stora risken uppträder när födande kvinnor blöder kraftigt under och efter förlossningen. Födande kvinnor riskerar att dö bara för att ledningen inte vill erkänna att den i praktiken godkänner blodtransfusioner.

 

Syftet är inte att peka ut just Jehovas vittnen. Människorna Jehovas vittnen är offer för ett totalitärt system. Jag har nästan tjugo års erfarenhet av att vara ett Jehovas vittne och jag vet därför hur 'vittnena' agerar. Jag ryggade tillbaka för Jehovas vittnens uppfattningar innan jag omvändes till deras lära och skäms för att de fick mig att ständigt kränka mitt samvete och gå med i deras sekt.

 

Jehovas vittnen tillämpar i teorin samma regler överallt på jorden. Kontrollen över medlemmarna varierar mellan olika länder och är som starkast i västvärlden. Denna enighet skapar också stora krav på att individer underordnar sig kollektivets  vilja. Man ska vara som en stor familj. Jehovas vittnen kallar varandra för bröder och systrar oavsett civilstånd och är en stor syskonskara vars fader heter Jehova.

 

Förtrycket av kvinnor och barn finns även i andra sekter och religioner. Orsaken är ofta att man läser Bibeln eller någon annan skrift bokstavligt. Det som står skrivet måste sektmedlemmen lyda. Sekterna är som en konsekvens ofta toppstyrda med hierarkiska nivåer. Männen är överordnade kvinnorna och barnen ska underordna sig föräldrarna. Jehovas vittnen måste lyda äldstebröderna som är mellanchefer och orderutförare åt den styrande kretsen i staten New York.

 

Anledningen till att Jehovas vittnen vägrar blodtransfusion är de indoktrinerats till den felaktiga idén att Bibeln förbjuder intag av blod i kroppen. Om 'vittnen' tilläts studera kritiska argument mot Vakttornets blodpolicy skulle många säkerligen se att Bibeln inte säger något om blodtransfusioner och acceptera blod om livet stod på spel. Men att kritiskt inhämta information motarbetas och bestraffas hos Jehovas vittnen. Detta förtryck av grundläggande mänskliga rättigheter gör att uppskattningsvis omkring tusen 'vittnen' dör på sjukhus runt om i världen varje år.

 

Att ta emot blodtransfusioner är en allvarlig synd för Jehovas vittnen och straffet är uteslutning. En nära anhörig som godkänner blodtransfusion syndar eller gör sig delaktig till synd. Man kan visserligen ångra olika slags synder men de äldste dömer troligen till uteslutning om någon tagit emot blod med tanke på att det var ett medvetet beslut. Jag hörde under mina tjugo år i sekten endast talas om ett fall där en gravid kvinna dog. Jag känner inte till detaljerna men förmodligen fick hon inte opereras. I efterhand kan man ju undra om inte 'vittnen' tar emot blodtransfusioner utan att rapportera till församlingen.

 

På sjukhuset och hemma igen

 

Vi ser framför oss vad som kan ha hänt en gravid kvinna och hennes make här i Sverige. Under förlossningen inträffar komplikationer, hon störtblöder  och blir medvetslös. Maken kontaktar en av Jehovas vittnens sjukhuskommittéer för att den ska övertyga läkarna om att ge hustrun alternativ behandling. Sjukhuskommittérna består av äldstebröder som utbildats i sjukvård av Sällskapet Vakttornet och den lokala kommittén åker genast till sjukhuset. Men i det här fallet skulle inga alternativa metoder rädda livet på kvinnan och läkarna vill ge blodtransfusion omedelbart.

 

Mannen inser att hustrun kommer att dö om hon inte får blod och överväger att ge efter för läkarnas påtryckningar. Hustruns liv borde ju vara viktigare än en lärosats, kanske han tänker, särskilt med hänsyn till att barnet väntas överleva. Barnet behöver ju sin mor. Han godkänner blodtransfusioner. De äldste i sjukhuskommittén kräver att kvinnan inte ska få blod  eftersom hon tidigare undertecknat ett kort med budskapet att hon vägrar blod. Hon får inget blod, avlider och kan enligt Jehovas vittnens tro åka sovvagn till paradiset för att hon varit trogen mot Gud. 

 

Äldstebröderna i sjukhuskommittén rapporterat till äldste i familjens lokala församling att mannen godkänt att hustrun fick blodtransfusioner. Lokala äldste bildar en dömande kommitté därför att mannen är en syndare eller delaktig i synd. Kommitténs uppgift är att avgöra om mannen är ångerfull och kan vara kvar i församlingen eller om han ska uteslutas. Synd kan förlåtas om syndaren anses visa ånger men kravet är att han lyder. Denne broder har varit en god församlingsmedlem tidigare och den dömande kommittén nöjer sig med att ge honom restriktioner. Det innebär att han fortfarande är ett Jehovas vittne men inte får hålla tal i församlingen eller svara på mötena en tid framöver.

 

Några dagar efter att modern dött åker han hem med barnet och gör sitt bästa för att barnet ska ha det bra. Men bebisvård ingår inte i sektens mansroll och han känner sig osäker. Jehovas vittnen har inte heller någon organiserad diakoniverksamhet. Snabbt ser en ung ogift 'syster' från församlingen sin chans att bli gift och besöker honom för att hjälpa till i 'broderns' hem. Hon avser att sällskapa med honom innan någon annan ogift 'syster' i församlingen vågar ta kontakt. Församlingen vill helst att den äktenskapliga sängen hinner svalna men brodern tar emot erbjudandet. I och med detta tänjer brodern och systern på gränserna eftersom Vakttornet givit rådet att två ogifta personer av motsatt kön inte ska vara ensamma med varandra.

 

Det dröjer givetvis inte länge förrän 'systern' och 'brodern' har samlag och blir uteslutna av en ny dömande kommitté. I och med detta har brodern inget stöd av sina släktingar därför att alla är Jehovas vittnen. Släktingarna ringer till honom och säger att de bryter kontakten och önskar att han ska komma tillbaka. Vad som händer i den här situationen är upp till det nya paret. Om de gifter sig och går på möten i Riket sal under något år kan de bli återupptagna av den dömande kommittén. De kan också välja att inte söka sig tillbaka och leva som vanliga människor.

 

Barnoffer förhindras av myndigheterna

 

Om nyfödda barn i Sverige behöver blod och föräldrarna motsätter sig blodtransfusion tar sociala myndigheter tillfälligt över vårdnaden från föräldrarna som fortsätter att finnas vid barnets sida på sjukhuset och hemma. Föräldrarna blir formella vårdnadshavare igen när blodtransfusionen givits och faran är över för barnet. 

 

En av mina före detta vänninor födde ett efterlängtat barn och fråntogs vårdnaden. Barnets mormor som också var ett Jehovas vittne visade inga upprörda känslor över att barnet hamnat i en livshotande situation beroende på föräldrarnas blodvägran eller av att vårdnaden togs ifrån hennes dotter. Barnets mamma har nu mer än tio år senare lämnat Jehovas vittnen och är säkerligen mycket tacksam över att myndigheterna och läkarna räddade barnets liv.

 

[1] "Bevara er själva i Guds kärlek" (2008), sid. 215 ff, utgiven av Sällskapet Vakttornet.

 

 


"Till kvinnan sade han: Stor ska jag göra din möda när du är havande, med smärta ska du föda dina barn. Din man skall du åtrå och han skall råda över dig."

(Första Moseboken 3:16)

 

"De har byggt Tofets offerplats i Ben-Hinnoms dal. Där bränner de sina söner och döttrar. Något sådant har jag aldrig befallt och aldrig tänkt."

(Jeremia 7:31)

 Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.