Bli ett Jehovas vittne och...

 

...måste tro att Jv:s ledare är Guds sanna och enda kanal i vår tid och att kunskapen om Guds vilja förmedlas i tidskriften Vakttornet, andra publikationer från Sällskapet Vakttornet och på Jehovas vittnens möten.

 

...får lära dig att man kan 'bevisa' att Jesus Kristus började härska som kung i Guds himmelska regering år 1914 genom  att räkna 2520 år framåt i tiden från Jerusalems förstöring som  Vakttornet daterar till år 607 f Kr. Men  faktum är att vetenskapen och Bibeln visar att Jerusalem förstördes år 587 f Kr. Ifrågasätt årtalet 607 och du utesluts från Jehovas vittnen.

 

...inser snart att uteslutning är det yttersta vapnet som du kan ställas inför. Det används om du inte tror på  sektens läror eller sätter dig upp mot hur ledningen agerar. Uteslutning innebär att Jehovas vittnen slutar prata med dig. Du är nu icke-existerande för alla släktingar och vänner som fortfarande är Jehovas vittnen och du kommer sannolikt att känna dig mycket ensam eftersom umgänget med andra än Jv varit begränsat under din tid i sekten.

 

...riskerar uteslutning om du tar emot en blodtransfusion, även om syftet är att rädda ditt liv. Är du förälder ska du hellre låta ditt barn dö än att godkänna en blodtransfusion som finns på sektens förbudslista. Det är din plikt att argumentera emot läkarna vilket medför att socialtjänsten tar vårdnaden av barnet tills blodtransfusionen utförts och faran är över. Makar är skyldiga att anmäla varandra till äldstebröderna.

 

...måste acceptera att Jehovas vittnens styrande krets bestämmer vilka slags blodtransfusioner som är förbjudna och vilka som är tillåtna. Ditt samvete kanske säger dig att avstå från blodfraktioner som den styrande kretsen trots allt godkänner.

 

...vill inte längre äta matvaror som innehåller blodprotein. Blodpudding, 'hot dogs' och kanske också skivad prickig korv är nu oren mat och om du har barn ska de instrueras att begära blodfri mat i skolmatsalen.

 

 

...får inte ha sex före bröllopsdagen eller bo ihop innan du formellt enligt det världsliga samhällets lag är gift. Giftermål med andra än Jv är nästintill förbjudet och det finns fler ogifta kvinnor än män i sekten, vilket gör att många kvinnor berövas möjligheten till familjeliv och barn. Omgifte är bara tillåtet om du kan bevisa inför församlingens äldstebröder att din partner varit otrogen. 

 

...ska vara beredd på att församlingens äldstebröder frågar dig om du haft samlag med en person av motsatt kön som du promenerat med, förutsatt att ni inte är gifta med varandra. Äldstebröderna förhör t ex unga flickor i församlingen om de misstänker att flickan i fråga haft sex eller utsatts för sexuellt tvång. Äldstebröderna anser att de måste få veta alla detaljer om samlaget för att kunna avgöra om otukt ägt förekommit. 

 

...får acceptera att en pedofil betraktas som oskyldig av församlingen om det inte finns två eller tre inför dem trovärdiga Jehovas-vittne-vittnen till övergreppen och den misstänkte pedofilen nekar. Om du anmäler den misstänkte pedofilen till polis eller sociala myndigheter kan du inte räkna med stöd från församlingen eller äldstebröderna. Äldstebröderna anmäler inte misstänkta fall av pedofili till polis eller sociala myndigheter. I stället anklagar man offret för förtal om offret inte håller tyst om övergreppen.

 

...kan värja dig mot anklagelser rörande synder om du nekar och det inte finns två eller tre ögonvittnen från Jv som äldstebröderna anser vara trovärdiga.

 

...kanske får uppleva att dina nya kamrater säger att Satan Djävulen eller demoner talar genom munnen på släktingar som inte är Jehovas vittnen. En anhörig som ser vad din tro innebär i ditt liv och som inte blir ett Jv anser Jv begår en oförlåtlig synd. 

 

...ska helst läsa bara Nya Världens översättning av Bibeln, en översättning som i hundratals verser inte stämmer med andra bibelöversättningar. Man har med andra ord ändrat Bibeln för att den ska bekräfta Vakttornets läror.

 

...ska tro att Adam och Eva bokstavligen var de första människorna på jorden, att hela jorden översvämmades av syndafloden för drygt fyratusen år sedan och att evolutionsteorin således är felaktig. Bibeln ska läsas bokstavligt fastän tolkningen ofta är symbolisk och det är alltid senaste numret av Vakttornet som har den sanna förståelsen.

 

...ska hinna med att läsa Vakttornet och övriga publikationer som Sällskapet Vakttornet ger ut och avstå från annan litteratur. Sällskapet Vakttornet citerar ofta skriftställen ur just Nya Världens översättning eller drar fel slutsatser. Böcker som  avhoppare skrivit ska omedelbart slängas i soporna. Man får rådet att även slänga gamla skrifter utgivna av Sällskapet Vakttornet.

 

...ska lämna in en tidsrapport till den lokala församlingen varje månad. På rapporten anges antal timmar i tjänsten, placerade trycksaker och återbesök. Många timmar och tidskriftsplaceringar gör att du betraktas som andligt stark. Mindre än fem timmar i månaden kan innebära att äldstebröderna anser att du gör för lite. Alla 'vittnen' är förkunnare och sjukdomar  som djup depression eller paranoid schizofreni anses inte utgöra något hinder för att den sjuke ska kunna knacka dörr.

 

...du får sannolikt uppleva att värvaren eller värvarna slutar umgås med dig efter att du har blivit döpt. Nu kan de ju inte längre rapportera tiden när de är tillsammans med dig. Det är nu ditt ansvar att klara dig själv och få med nya.

 

...är upptagen minst 15 timmar i veckan med möten, dörrknackning och mötesförberedelser. Barnen ska följa med från dörr till dörr och på mötena sitter de finklädda och förväntas lyssna på en undervisning för vuxna som tar upp allt från analsex till världens undergång.

 

...får inte fira födelsedagar, jul, påsk, midsommar eller nyår. Detta bryter ner relationerna till släktingar som inte är Jehovas vittnen och du blir troligen också betraktad som asocial på ditt förvärvsarbete.  Barnen får inte ens fira i ditt hem och du ska se till att de placeras i ett separat rum i skolan när andra barn firar eller pysslar. Du ska begränsa organiserade fritidsaktiviteter som dina barn vill vara med på och du förbjuder aktiviteter som ordnas av kyrkor. Och innan du döps som ett Jehovas vittne ska du gå ur den kyrka du kanske tillhör. Du förväntas heller inte rösta i politiska val.

 

...om du är ung pressas till att avstå från universitetsstudier. Därmed minskar dina möjligheter att ta ett arbete som kan trygga din försörjning. Målet är att vara heltidsförkunnare i heltidstjänsten, d v s att knacka dörr och gå på gatan för sälja tidskrifter 840 timmar per år (70 tim/månad). För att uppfylla denna timkvot behöver du vara ute kanske fem timmar om dagen ett par tre gånger i veckan. Allt förkunnande sker utan ekonomisk ersättning och kostnaden för busskort eller bensin finansieras från din deltidsinkomst. Denna intjänas på ditt vanliga förvärvsarbete vid sidan av heltidstjänsten.

 

...förväntas att bryta mot eventuell tystnadsplikt i ditt förvärvsarbete. Du ska under bön komma fram till att rapportera ett annat Jehovas vittne till de äldste i församlingen om denne syndat mot sektens regler. Ganska många Jehovas vittnen arbetar inom vård, omsorg och postväsende.

 

...kommer att hatas av Jehovas vittnen om du en dag av någon anledning slutar tro eller inte ställer upp. Du kanske har insett att lärorna inte stämmer eller så är du fullständigt utarbetad. När ni möts på gatan eller i köpcentret stirrar de rakt ner i backen eller vägrar stelt att möta din blick för att du ska känna hur otacksam du är som inte tror på Jehova och det  orealistiska hoppet om ett evigt paradis på jorden. Att skaffa sig 'exakt kunskap' och sedan inte lyda den i allt är för Jv en oförlåtlig synd.

 

...inser efter att ha uteslutits eller lämnat sekten att du inte skulle ha bjudit in Jehovas vittnen till ditt hem.

 

* * *

 

Brott mot många av reglerna som nämns ovan leder till uteslutning eller att du anses ha tagit avstånd  om du inte kan övertyga en dömande kommitté av äldstebröder att du är djupt ångerfull. Det är inte syndens svårighetsgrad som avgör om du utesluts, du döms efter hur ångerfull äldstebröderna tror att du är. Goda kontakter med äldste eller ledande personer kan å andra sidan göra att du döms mindre hårt.

 

Uteslutningen genomdrivs av personer som du i årtal betraktat som sanna vänner men  vänskapen tar snabbt slut om du inte följer reglerna. Jehovas vittnen menar att de följer Bibeln och att den ger dem rätten att döma varandra och andra människor. Detta är att missbruka och vantolka en helig Skrift.

 

Du får inte veta allt innan du blir ett fullvärdigt Jehovas vittne; denna information förmedlas efter hand genom studier i vakttornspublikationerna och verbal tuktan som andra 'vittnen' utstätter dig för. Sannolikt kan du under tiden när du är ett 'vittne' inte ens medvetet tänka tanken att väsentliga delar av läran är felaktiga. Du står under så kallad mind control och det innebär att sekten styr dina tankar, ditt beteende, dina känslor och den information ditt sinne tar emot. Först när du tar en lite längre paus från Jehovas vittnens levnadssätt, dvs deras teokratiska rutin, har du en ärlig chans att lyssna till ditt inre och bryta alla mentala lås som finns i din hjärna.

 

Slutsats: mind control som hela tiden fortsätter tar ifrån en människas hennes förnuft och fria vilja.

 

* * *

 

Skolan lyckas inte alltid förmedla en naturvetenskaplig världsbild eller förståelse för religion och hur människor påverkas av religiös propaganda. Numera finns det emellertid inskrivet i kursplanerna för högstadiet att eleverna ska undervisas om sekter. Gymnasieskolan borde fördjupa sig genom att tillämpa etiska resonemang på i synnerhet manipulativa sekter och kunna jämföra med olika religiösa urkunder. För att motverka inflytandet från bibeltolkande sekter typ Jehovas vittnen skulle det också behövas en kvalificerad kristendomsundervisning senast i grundskolans årskurs sju. Fanatismen inom islam kan på samma sätt förebyggas genom att eleverna får tillgodogöra sig kunskaper om islam.

 

De demokratiska värderingar som skolan och samhället arbetar för väger lätt för sektmedlemmar jämfört med att göra Guds vilja. Och Jehovas vittnen vittnar själva om att deras organisation inte på något sätt är demokratisk.

 

 


 

"I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som  betraktar det som orent, för honom är det orent."

(Romarbrevet 14:14)

 

"'Vad säger ni om det  här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: 'Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.' Han svarade: 'Nej, det vill jag inte', men senare ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade:  'Jag skall gå, herre', men  han gick inte. Vilken av de båda gjorde  som fadern ville?" De svarade: "Den förste." Då sade  Jesus till dem: "Sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike.'"

(Matteus 21:28-31)

 Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.