Avvikelser i Nya Världens översättning

 

Jehovas vittnen använder nästan alltid sin egen bibelöversättning - Nya Världens översättning av den Heliga skrift - på möten i Rikets sal och vid hembesök. Den ser ut som en vanlig bibel men vid en närmare granskning finns det hundratals avvikelser från de fem andra mer kända svenska bibelöversättningarna.

 

Nya Världens översättning (NV) är utgiven av Sällskapet Vakttornet, en gruppering som också utgör ledarskiktet för Jehovas vittnen. Den svenska versionen är översatt direkt från den engelska översättningen. NV är alltså inte översatt från bibelns ursprungliga texter. Jv anser att Nya Världens översättning är bäst fastän flertalet av dem inte har jämfört NV med andra bibelöversättningar.

Tidskriften Vakttornet publicerar artiklar som innehåller motiveringar till varför en del verser i NV har en speciell ordalydelse och det står var och en fritt att kritiskt granska dessa argument samt att kontrollera källorna. Och NV skulle kunna vara korrekt översatt i en och annan vers.

 

 

Syftet med denna artikel är främst att belysa några av de verser där Nya Världens översättning avviker från andra svenska översättningar och kortfattat vad detta innebär för kristen tro. Exemplen är hämtade från olika källor på internet samt från egna studier. Nya Världens översättning (1992) och den reviderade utgåvan (2003) jämförs med fem svenska andra översättningar; 1917 års översättning, Åkeson (1911), Hedegård (1971), Svenska Folkbibeln 98 och Bibel 2000. 

 

Nya världens översättning grundar sig på Kittels Biblia Hebraica och The New Testament in the Original Greek av Westcott och Hort.

 

Sällskapet har även givit ut en mellanradig översättning, i vilken den grekiska texten från Westcott och Hort (1948) översätts ord för ord till engelska, med titeln "The kingdom interlinear translation of the greek scriptures" (1985). Denna bibel används inte av Jehovas vittnen och visar i en del verser att Nya Världens översättning inte stämmer med den grekiska grundtexten. 'Interlinear' bekräftar därmed de mer erkända svenska översättningarna.

 

Nya Världens översättning på olika språk finns online här på Vakttornets egen webplats, förmodligen 2003 års reviderade utgåva.

 

Lägg märke till att Nya Världens översättning har ändrats i viktiga delar mellan åren 1992 och 2003.

 

Maila gärna synpunkter på artikeln till siteansvarig: carina.andersson33@comhem.se

 

 

 1 Moseboken 1:2

 

1917 års översättning

"Guds Ande svävade över vattnet" 

Åkesons översättning

"Guds Ande svävade över vattnens yta"

Hedegårds översättning

Bara nya testamentet
Svenska Folkbibeln "Guds Ande svävade över vattnet" 

Bibel 2000 

"en gudsvind svepte fram över vattnet"
NV 1992 "Guds verksamma kraft var i rörelse fram och åter över vattnens yta"
NV 2003 "Guds verksamma kraft rörde sig fram och åter över vattnets yta"
 
Kommentar Sällskapet Vakttornet förnekar att den heliga Anden är en levande person i treenigheten och översätter därför  Ande med Guds verksamma kraft. Uttrycket "en gudsvind" i Bibel 2000 skiljer sig från de tre övriga erkända översättningarna.

 

 

2 Moseboken 3:14

 

1917 års översättning "Jag är den jag är" 

Åkesons översättning

"Jag är den jag är" 
Hedegårds översättning Bara nya testamentet

Svenska Folkbibeln

"Jag är den Jag Är"

Bibel 2000 

"Jag är den jag är"

NV 1992

"JAG KOMMER ATT VISA MIG VARA VAD JAG KOMMER ATT VISA MIG VARA"

NV 2003

"JAG SKALL VISA MIG VARA DET SOM JAG  SKALL VISA MIG VARA"
 
Kommentar

Formuleringen i NV avviker från andra svenska översättningar men kan understödjas t ex av fotnoten till 2 Mos 3:14 i Holy Bible American Standard Version, som bl a anger följande alternativa lydelse: "I WILL BE THAT I WILL BE". Jämför med Johannes 8:58.

 

 

  Johannes 8:58

 

1917 års översättning

"Förrän Abraham blev till är jag"

Åkesons översättning

"Förrän Abraham blev, är jag"

Hedegårds översättning "Jag är, förrän Abraham blev till"

Svenska Folkbibeln

"Jag Är, redan innan Abraham blev till"

Bibel 2000 

"jag är och jag var innan Abraham blev till"

NV 1992

"Innan Abraham blev till, har jag varit till"

NV 2003

"Innan Abraham blev till, har jag varit till"
 
Kommentar

Genom att inte översätta med "Jag är" eller "är jag" undviker Sällskapet Vakttornet att Jesus kallar sig själv för Jehova. Se 2 Moseboken 3:14.

 

 

4 Moseboken 1:52

 

1917 års översättning

"skola lägra sig var och en i sitt läger, och var och en under sitt baner"

Åkesons översättning

"skola lägra sig en var i sitt läger och en var vid sitt baner"
Hedegårds översättning Bara nya testamentet

Svenska Folkbibeln

"var och en i sitt läger och var och en under sitt banér"

Bibel 2000 

"skall varje man hålla sig till sitt läger och sin fana"

NV 1992

"skall lägra sig var och en med hänsyn till sitt läger, och var man vid sin (trestams)avdelning"

NV 2003

"skall slå läger, var och en i sitt läger och var och en i sin avdelning bestående av tre stammar"
 
Kommentar

Eftersom Jehovas vittnen med Sällskapet Vakttornet i spetsen vägrar att hälsa på flaggor eller andra symboler för världslig makt med motiveringen att detta är avgudadyrkan har texten ändrats. Detta medför att barn till Jv inte hälsar flaggan i skolan.

 

 

Psalm 146:4

 

1917 års översättning

"Hans ande måste sin väg, han vänder tillbaka till den jord varav han är kommen då varda hans anslag om intet"

Åkesons översättning

"Går hans ande ut; så återvänder han till sin jord; på den dagen är det förbi med hans anslag"
Hedegårds översättning Bara nya testamentet

Svenska Folkbibeln

"När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet"

Bibel 2000 

"De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet"

NV 1992

"Hans ande går ut, han vänder tillbaka till sin mark; på den dagen förgås verkligen hans tankar"

NV 2003

"Hans ande går ut, och han vänder åter till jord; på den dagen förgås hans tankar"
 
Kommentar

Ändringen till att tankarna hos en död människa förgås görs för att understödja Sällskapets lära om att de döda inte är vid medvetande mellan dödsögonblicket och en jordisk uppståndelse.

 

 

Predikaren 9:5

 

1917 års översättning

"men de döda veta alls intet"

Åkesons översättning

"men de döda veta alls intet"
Hedegårds översättning Bara nya testamentet

Svenska Folkbibeln

"men de döda vet ingenting"

Bibel 2000 

"men de döda vet ingenting"

NV 1992

"men vad de döda beträffar, är de inte medvetna om någonting alls"

NV 2003

"men de döda vet ingenting alls"

 
Kommentar NV 1992 säger att de döda inte är medvetna om någonting alls och således inte existerar. De andra översättningarna visar att de döda är okunniga men att de fortfarande finns till. NV 2003 är ändrad så att den stämmer överens med de erkända svenska översättningarna.

 

 

Jesaja 43:10

 

1917 års översättning

"före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma"

Åkesons översättning

"före mig är ingen Gud gjord, och efter mig bliver ingen" 
Hedegårds översättning Bara nya testamentet

Svenska Folkbibeln

"Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma"

Bibel 2000 

"Ingen gud har blivit till före mig, ingen skall komma efter mig"

NV 1992

"Före mig blev ingen Gud formad, och efter mig är det fortfarande ingen"

NV 2003

"Före mig blev ingen Gud formad, och efter mig är det fortfarande ingen"
 
Kommentar Det ursprungliga användandet av futurum antyder att det aldrig kommer att finnas något eller någon som delar Guds gudom. Ändringen till presens kan ge trovärdighet till Vakttornets doktrin att Jesus bara är en mäktig Gud, visserligen mindre än Gud då det ju inte sägs att det inte ska komma någon senare. Jämför med Kolosserbrevet 1:16,17.

 

 

Daniel 9:2

 

1917 års översättning

"det antal år, som HERREN hade angivit för profeten Jeremia, när han sade att han ville låta sjuttio år gå till ända, medan Jerusalem låg öde"

Åkesons översättning

"på årens tal, varom Jehovás ord skedde till profeten Jeremia, att nämligen sjuttio år skulle fyllas över det ödelagda Jerusalem"
Hedegårds översättning Bara nya testamentet

Svenska Folkbibeln

"det antal år som enligt HERRENS ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år"

Bibel 2000 

"hur många år Jerusalem skulle ligga i ruiner enligt Herrens ord till profeten Jeremia: sjuttio år"

NV 1992

"det antal år varom Jehovas ord hade kommit till profeten Jeremia, för att uppfylla Jerusalems förödelser, [nämligen] sjuttio år"

NV 2003

"det antal år som enligt Jehovas ord, som hade kommit till profeten Jeremia, skulle fullbordas i fråga om Jerusalems öde tillstånd, nämligen sjuttio år"

 
Kommentar Sällskapet Vakttornet menar att Jerusalem var ödelagt i sjuttio för att få en tidsperiod på 2520 år att ta sin början 607 f Kr; man räknar dessa sjuttio år bakåt i tiden från 537 f Kr. De 2520 åren slutar därmed 1914, ett årtal som ligger till grund för Sällskapets anspråk på att vara Guds enda sanna profet.

Sällskapet hävdar att riket upprättades först vid Jesus osynliga återkomst 1914. Kristen syn är att riket grundades vid Jesus segerrika död och hans därpå följande uppståndelse och att riket fortlever.

NV 1992 och 2003 anger uttryckligen att Jerusalem skulle ligga öde i sjuttio år. I 1917 kan texten läsas som att Jerusalem fortfarande var ödelagt när sjuttio år av Babylons överhöghet upphörde. De fyra översättningarna vid sidan av NV 1992 och 2003 stödjer indirekt den vetenskapliga dateringen av Jerusalems förstöring till 587 f Kr genom att syfta på Jeremias ord.

Fotnoten till Daniel 9:2 i Svenska Folkbibeln: "HERRENS ord till profeten Jeremia Se Jer 25:11-12 och 29:10, som talar om sjuttio år under babyloniskt herravälde."

 

 

Jeremia 29:10

 

1917 års översättning

"Först när sjuttio år hava gått till ända i Babel"

Åkesons översättning

"När sjuttio år äro fyllda för Babel"
Hedegårds översättning Bara nya testamentet

Svenska Folkbibeln

"När sjuttio år har gått för Babel"

Bibel 2000 

"Först när sjuttio år har gått för Babylonien"

NV 1992

"fullbordandet av sjuttio år i Babylon"

NV 2003

"När sjuttio år har gått för Babylon"

 
Kommentar

NV 1992 och 1917 översätter med att de sjuttio åren i Babylon  har att göra med judarnas fångenskap där, medan Åkeson, Svenska Folkbibeln, Bibel 2000 och NV 2003 säger att Babylons sjuttioåriga överhöghet över andra nationer skulle upphöra efter sjuttio år.

Ändringen mellan NV 1992 och NV 2003 innebär att Sällskapet erkänner att så kallade avfällingar har rätt om de sjuttio åren samt att Jehovas vittnens förkunnelse inte stämmer med deras senaste bibelöversättning!  Jämför med Daniel 9:2.

 

 

Matteus 5:3

 

1917 års översättning

"Saliga äro de som äro fattiga i anden"

Åkesons översättning

"Lyckliga de i anden fattiga"
Hedegårds översättning "Saliga är de fattiga i anden"

Svenska Folkbibeln

"Saliga är de som är fattiga i anden"

Bibel 2000 

"Saliga de som är fattiga i anden"

NV 1992

"Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov"

NV 2003

"Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov"
 
Kommentar

Översättningen i NV innebär att budskapet har ändrats helt. I övriga översättningar sägs att de som är fattiga i anden, eller andligt svaga, kommer att räddas oavsett prestation. Enligt NV räddas de som inser sitt andliga behov för om man har ett behov måste det tillfredsställas. Ett  prestationstvång uppkommer därmed.

 

 

Matteus 5:19

 

1917 års översättning

"han skall räknas för en av de minsta i himmelriket"

Åkesons översättning

"han skall kallas minst i himlarnas rike"
Hedegårds översättning "han skall kallas liten i himmelriket"

Svenska Folkbibeln

"han skall kallas den minste i himmelriket"

Bibel 2000 

"han skall räknas som den minste i himmelriket"

NV 1992

"han skall kallas 'minst' i förhållande till himlarnas kungarike"

NV 2003

"han skall kallas 'minst' i förhållande till himlarnas kungarike"
 
Kommentar

Texten indikerar att den som är en olydig troende och syndar kan fortfarande finna förlåtelse och evigt liv i himlen. Sällskapet tror att himlen är reserverad för 144 000 särskilt smorda tjänare till Gud. Ändringen antyder en större separation mellan grupperna då en hierarkisk statusskillnad anges med "i förhållande till".

 

 

Matteus 7:13

 

1917 års översättning

"bred är den väg som leder till fördärvet"

Åkesons översättning

"bred är den väg, som leder till fördärvet" 
Hedegårds översättning "bred är den väg, som leder till förtappelsen"

Svenska Folkbibeln

"den väg är bred som leder till fördärvet"

Bibel 2000 

"den väg är bred som leder till fördärvet"

NV 1992

"bred och rymlig är den väg som leder till tillintetgörelse"

NV 2003

"bred och rymlig är den väg som leder till tillintetgörelse"
 
Kommentar

Minst fyra översättningar indikerar att flertalet människor vandrar en livsväg som resulterar  i fördärv.  Sällskapet översätter med att dessa människor kommer att tillintetgöras, enligt  doktrinen om Harmageddon då Jesus och änglarna sägs avrätta alla människor som inte är trogna Jehovas vittnen. 

 

 

Matteus 25:46

 

1917 års översättning

"Och dessa skola då gå bort till evigt straff"

Åkesons översättning

"Och dessa skola gå bort till tidsåldrig tuktan"
Hedegårds översättning "Och de skall gå bort till evigt straff"

Svenska Folkbibeln

"Och dessa skall gå bort till evigt straff"

Bibel 2000 

"Dessa skall gå bort till evigt straff"

NV 1992

"Och dessa skall gå bort till evigt avskärande"

NV 2003

"Och dessa skall gå bort till evigt avskärande"
 
Kommentar

Översättningen av det grekiska ordet kolasis till straff indikerar konstant lidande, men Nya Världens översättning stöder i stället Sällskapets doktrin om förintandet av de dömda människorna.

 

 

Matteus 27:52,53

 

1917 års översättning

"och gravarna öppnades, och många avsomnade heligas kroppar stodo upp. De gingo ut ur sina gravar och kommo efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för många"

Åkesons översättning

"och grifterna öppnades, och många av de heligas kroppar, som hade lagt sig till vila, stodo upp, och de gingo ut ur grifterna efter hans uppståndelse och kommo in i den heliga staden och uppenbarades för många"
Hedegårds översättning "gravarna öppnades, och många avsomnade heligas kroppar stod upp. De gick ut ur sina gravar efter hans uppståndelse och kom in i den heliga staden och visade sig för många"

Svenska Folkbibeln

"gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många"

Bibel 2000 

"och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många" 

NV 1992

"Och minnesgravarna öppnades, och många avsomnade heligas kroppar restes upp, (och personer, som kom fram bland minnesgravarna efter det att han hade blivit uppväckt, gick in i den heliga staden,) och de blev synliga för många"

NV 2003

"Och minnesgravarna öppnades, och många kroppar av heliga som hade somnat in restes upp, (och personer, som kom fram bland minnesgravarna efter det att han hade blivit uppväckt, gick in i den heliga staden,) och de blev synliga för många"
 
Kommentar

I de fem erkända översättningarna får döda liv igen i sina begravda kroppar och går efter Jesus uppståndelse in i den heliga staden. NV säger att döda kroppar restes upp och blev synliga,  men inte levande, samtidigt som levande personer kom fram bland minnesgravarna efter Jesus uppståndelse för att därefter gå in i den heliga staden. Ändringen beror sannolikt på att Sällskapet anser att döda människor kommer att återskapas i nya kroppar i paradiset.

 

 

Markus 1:4

 

1917 års översättning

"bättringens döpelse"

Åkesons översättning

"sinnesändrings dop"
Hedegårds översättning "omvända sig och låta döpa sig"

Svenska Folkbibeln

"omvändelsens dop"

Bibel 2000 

"omvändelse och dop" 

NV 1992

"dop (som symbol) av sinnesändring"

NV 2003

"dop som en symbol för sinnesändring"

 
Kommentar Ingenting i de grekiska texterna motiverar att inflika "som symbol". Ändringen är till för att undergräva betydelsen av Johannes Döparens mission, den judiska betydelsen i dopet och det kristna dopsakramentet i kontrast till de mer stringenta kraven för dop i Sällskapet.

 

 

Lukas 12:8

 

1917 års översättning

"Var och en som bekänner mig"

Åkesons översättning

"Var och en som bekänner mig"
Hedegårds översättning "Var och en som bekänner mig"

Svenska Folkbibeln

"Den som bekänner mig"

Bibel 2000 

"var och en som känns vid mig" 

NV 1992

"Var och en som bekänner gemenskap med mig"

NV 2003

"Var och en som bekänner gemenskap med mig"

 
Kommentar

Tillägget av ordet gemenskap antyder något mer än vad den grekiska grundtexten faktiskt säger. Dessutom kan den gamla skrivningen tolkas som ett argument för Jesus gudomlighet vilken ju Sällskapet förnekar.

 

 

Johannes 6:56

 

1917 års översättning

"jag förbliver i honom"

Åkesons översättning

"och jag i honom"
Hedegårds översättning "jag är alltid i honom"

Svenska Folkbibeln

"och jag i honom"

Bibel 2000 

"och jag i honom" 

NV 1992

"och jag i gemenskap med honom"

NV 2003

"och jag i gemenskap med honom"

 
Kommentar

Den mystiska unionen mellan en enskild människas ande och Jesus ande döljs genom tillägget av "gemenskap". Översättningen i NV visar på en större separation mellan människa och Jesus än vad grundtexten säger. Liknande ändringar har gjorts i följande skriftställen; Joh. 14:20, Rom. 8:1,2,10, 12:5, 2 Kor. 5:17, Gal. 3:28, Ef. 2:15, Kol. 1:16, 2:6,11, 1 Thes. 4:16, 1 Joh. 3:24, 4:4, 5:20.

 

 

Lukas 23:43

 

1917 års översättning

"Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset"

Åkesons översättning

"Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" 
Hedegårds översättning "Sannerligen, jag säger dig: I dag skall du vara med mig i paradiset"

Svenska Folkbibeln

"Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset"

Bibel 2000 

"Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset"

NV 1992

"I sanning säger jag dig i dag: Du skall vara med mig i paradiset"

NV 2003

"I sanning säger jag dig i dag: Du skall vara med mig i paradiset"

 
Kommentar

Jesus försäkrade förbrytaren på korset att deras andar snart skulle gå in i paradiset tillsammans. Men eftersom Sällskapet förnekar det medvetna överlevandet av den mänskliga anden efter döden, så säger deras översättning att "i dag" har med tidpunkten för uttalandet att göra i stället för när deras andar skulle förflyttas. 

 

 

Johannes 1:1

 

1917 års översättning

"Ordet var Gud"

Åkesons översättning

"Ordet var Gud"

Hedegårds översättning

"Ordet var Gud"

Svenska Folkbibeln

"Ordet var Gud"

Bibel 2000 

"Ordet var Gud"

NV 1992

"Ordet var en gud"

NV 2003

"Ordet var en gud"

 
Kommentar

Då Sällskapet förnekar Jesus gudomlighet syftar ändringen till att Jesus var någon annan än Gud själv. Konsekvensen blir dock att Sällskapet tydligen anser att det finns mer än en gud och således är polyteister.

 

 

Johannes 1:12

 

1917 års översättning

"åt dem som tro på hans namn"

Åkesons översättning

"dem som tro på hans namn"

Hedegårds översättning "åt dem som tror på hans namn"

Svenska Folkbibeln

"åt dem som tror på hans namn"

Bibel 2000 

"åt alla som tror på hans namn" 

NV 1992

"eftersom de utövade tro på hans namn"

NV 2003

"eftersom de utövade tro på hans namn"

 
Kommentar

Den kristna tron att andlig frälsning och återfödelse inför Gud beror på tron på Jesus Kristus strider mot Sällskapets doktrin om frälsning genom arbete (dvs gärningar som visar lydnad gentemot Sällskapets organisation). Ändringen beskriver frälsningen som en pågående process snarare än ett radikalt möte om förändring. Samma ändring i översättningen finner vi i Joh. 3:16,18; 6:29, Rom. 4:3.

 

 

Johannes 14:13

 

1917 års översättning

"på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen"

Åkesons översättning

"på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen"

Hedegårds översättning "för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen"

Svenska Folkbibeln

"för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen"

Bibel 2000 

"så att Fadern blir förhärligad genom Sonen"

NV 1992

"för att Fadern må förhärligas i förbindelse med Sonen"

NV 2003

"för att Fadern skall förhärligas i förbindelse med Sonen"

 
Kommentar Antydningen att man har ett gemensamt väsen om man blir förhärligad i eller genom någon annan döljs genom att man lägger till det distanserande "i förbindelse med" då ju Sällskapet förnekar Jesus och Guds gemensamma väsen.

 

 

Johannes 17:3

 

1917 års översättning

"Och detta är evigt liv, att de känna dig, den ende sanne Guden"

Åkesons översättning

"Men detta är det tidsåldriga livet, att de känna dig, den ende sanne Guden"
Hedegårds översättning "Detta är evigt liv: att de känner dig, den ende sanne Guden"

Svenska Folkbibeln

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden"

Bibel 2000 

"Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den enda sanne Guden" 

NV 1992

"Detta betyder evigt liv, att de fortsätter att inhämta kunskap om dig, den ende sanne Guden"

NV 2003

"Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden"

 
Kommentar

Alla de fem erkända översättningarna talar om att ha ett nära personligt förhållande till Gud. NV 1992 översätter texten med att kontinuerligt inhämta kunskap om Gud vilket gör att ett 'vittne'  ständigt måste lära och påminna sig kunskaper om Gud genom att läsa Vakttornets publikationer och vara med vid sektens  möten. I NV 2003 har man ändrat denna vers till att "lära känna" Gud.

 

 

Johannes 17:5

 

1917 års översättning

"förhärliga du mig hos dig själv, med den härlighet som jag hade hos dig"

Åkesons översättning

"förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet, som jag hade hos dig"
Hedegårds översättning "förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet, som jag hade hos dig"

Svenska Folkbibeln

"förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig"

Bibel 2000 

"Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig" 

NV 1992

"förhärliga du mig jämsides med dig själv med den härlighet som jag hade jämsides med dig"

NV 2003

"förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig"

 
Kommentar Originaltexten visar på den delade gudomligheten hos Gud fader och sonen Jesus. Då Sällskapet förnekar denna lära måste texten i NV 1992 ändras. Ändringen innebär olika naturer eftersom den handlar om olika härligheter. NV 2003 stämmer å andra sidan bättre med erkända svenska översättningar

 

 

 Johannes 17:21

 

1917 års översättning

"såsom du, Fader, är i mig, och jag är i dig,"

Åkesons översättning

"såsom du, Fader, är i mig, och jag är i dig"
Hedegårds översättning "liksom du, Fader, är i mig och jag i dig"

Svenska Folkbibeln

"såsom du, Fader, är i mig och jag i dig"

Bibel 2000 

"liksom du, fader, är i mig och jag i dig" 

NV 1992

"alldeles som du, Fader, är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med dig"

NV 2003

"alldeles som du, Fader, är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med dig"

 
Kommentar

Originaltexten tyder klart på att Gud delar sin gudomlighet med Jesus i ett väsen. Ändringen undergräver detta genom att antyda en större separation mellan dem.

 

 

Apostlagärningarna 2:42

 

1917 års översättning

"vid brödsbrytelsen"

Åkesons översättning

"i brödets brytande"
Hedegårds översättning "vid brödsbrytelsen"

Svenska Folkbibeln

"vid brödsbrytelsen"

Bibel 2000 

"i brödbrytandet"

NV 1992

"åt att hålla måltider"

NV 2003

"åt att hålla måltider"

 
Kommentar

Texten visar på förekomsten av nattvardssakramentet hos de tidiga kristna. Ändringen är ett försök att nedvärdera detta då Sällskapet hävdar att nattvarden är reserverad för de 144 000 smorda som kommer till himlen.

 

 

Apostlagärningarna 20:7

 

1917 års översättning

"församlade till brödsbrytelse"

Åkesons översättning

"församlade för att bryta bröd"
Hedegårds översättning "samlade för att bryta bröd"

Svenska Folkbibeln

"samlade till brödsbrytelse"

Bibel 2000 

"samlats för att bryta bröd"

NV 1992

"samlade för att inta en måltid."

NV 2003

"samlade för att inta en måltid."

 
Kommentar

Se kommentaren till Apg. 2:42. I Sällskapets egen mellanradiga och ordagranna översättning 'The kingdom interlinear translation of the greek scriptures' återges  orden ovan ungefär med "församlats att bryta bröd"!

 

 

Apostlagärningarna 4:12

 

1917 års översättning

"genom vilket vi kunna bliva frälsta"

Åkesons översättning

"i vilket vi skola frälsas"
Hedegårds översättning "genom vilket vi kan bli frälsta"

Svenska Folkbibeln

"genom vilket vi blir frälsta"

Bibel 2000 

"som kan rädda oss"

NV 1992

"genom vilket vi måste bli räddade"

NV 2003

"genom vilket vi skall bli räddade"

 
Kommentar

Ändringen till 'måste bli' i NV 1992 undviker att ett personligt förhållande till Jesus ger omedelbar och fullständig frälsning då ju Sällskapet hävdar att frälsning, dvs räddning, ligger i att tillhöra deras organisation. NV 2003 för denna vers liknar mer de erkända översättningarna.

 

 

Romarbrevet 8:1

 

1917 års översättning

"Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus"

Åkesons översättning

"Alltså är nu icke något sakfällande för dem som äro i Kristus Jesus"
Hedegårds översättning "Alltså finns det ingen fällande dom för den som är förenad med Jesus Kristus" 

Svenska Folkbibeln

"Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus" 

Bibel 2000 

"Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus"

NV 1992

"Alltså finns ingen fördömelse för dem som är i gemenskap med Kristus Jesus"

NV 2003

"Alltså finns ingen fördömelse för dem som är i gemenskap med Kristus Jesus"
 
Kommentar

Romarbrevet 7:24 talar om befrielse från den nuvarande dödens kropp. Fyra av de erkända översättningarna har alla poängterat att redan nu finns ingen fällande dom. Alltså sker domen vid döden, inte senare. Det betyder att människan har en odödlig själ, något som Sällskapet motsätter sig. Dessutom skriver alla fem erkända översättningar om ett nära förhållande mellan enskild människa och Jesus, orden "i", "förenad med" och "tillhör" beskriver närhet. Medan "i gemenskap med" tyder på ett större avstånd, i enlighet med Sällskapets doktrin.

 

 

Romarbrevet 8:23

 

1917 års översättning

"vi själva, som hava fått Anden såsom förstlingsgåva" 

Åkesons översättning

"vi själva, som hava Andens förstling"
Hedegårds översättning "vi som har fått Anden som en förstlingsgåva"

Svenska Folkbibeln

"vi som har fått Anden som förstlingsfrukt" 

Bibel 2000 

"vi, som har fått Anden som en första gåva"

NV 1992

"vi själva som har förstlingen, nämligen anden"

NV 2003

"vi själva som har förstlingen, nämligen anden"
 
Kommentar Ändringen döljer den heliga Andens separata personlighet genom att antyda att "förstlingen" är det primära, anden det sekundära medan 1917, Hedegård, Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 visar tvärtom. Anden är det primära.

 

 

Romarbrevet 8:23

 

1917 års översättning

"vår kropps förlossning"

Åkesons översättning

"vår kropps förlossning"
Hedegårds översättning "vår kropps befrielse" 

Svenska Folkbibeln

"vår kropps förlossning"

Bibel 2000 

"befria vår kropp"

NV 1992

"frigörelsen från våra kroppar genom lösen"

NV 2003

"frigörelsen från våra kroppar genom lösen"
 
Kommentar

Denna ändring undviker tanken på att det skulle finnas en fortsättning för vare sig kropp eller själ efter döden. Sällskapets lära att själen upphör att existera efter kroppens död utesluter ägandeskapet av eller relationen till en kropp som måste befrias.

 

 

Romarbrevet 8:28

 

1917 års översättning

"samverkar allt till det bästa"

Åkesons översättning

"samverkar allt till godo"
Hedegårds översättning "allt samverkar till det bästa"

Svenska Folkbibeln

"samverkar allt till det bästa"

Bibel 2000 

"på allt sätt hjälper"

NV 1992

"låter alla sina gärningar samverka"

NV 2003

"låter alla sina gärningar samverka"
 
Kommentar

Ändringen undergräver Guds allsmäktighet genom att antyda att han bara kontrollerar sina egna gärningar.

 

 

Romarbrevet 9:5

 

1917 års översättning

"Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet" 

Åkesons översättning

"Kristus är efter köttet. Gud, som är över allting, vare högtlovad i tidsåldrarna"
Hedegårds översättning "Kristus efter sin mänskliga härstamning, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet" 

Svenska Folkbibeln

"Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet" 

Bibel 2000 

"Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet"

NV 1992

"Kristus [härstammar] efter köttet: Gud, som är över allting, [vare] välsignad för evigt"

NV 2003

"härstammar Kristus efter köttet - Gud, som är över allting, vare välsignad för evigt"
 
Kommentar 1917, Hedegård, Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 placerar ett kommatecken så att Kristus i mänsklig form är Gud, medan Åkeson och NV anger att Gud Fadern "är över allting". Hur denna vers ska översättas korrekt är inte vetenskapligt klarlagt. Båda sätten att återge texten är godtagbara.

 

 

Avvikelser i Nya Världens översättning - del 2